Aplikacja z FOSUserBundle i API Google Maps

Prosta apka integrująca fos user bundle z google maps. Serwis pozwala na logowanie, rejestrację oraz zapisywanie swojej listy lokalizacji walidowanych przez api od google.

Aplikacja z FOSUserBundle i API Google Maps

Opis projektu

Jest to projekt napisany jako jedna z funkcjonalności podczas mojej współpracy z Smartselect. Najzabawniejsze jest to, że był to mój pierwszy kontakt z FOSUserBundle, Api Google Maps i obiektem navigator. Kiedy go pisałem nie znałem JavaScriptu. Mimo, że przed publikacją kod wymagał odrobiny odświeżenia i dokładnego oddzielenie od innych funkcjonalności całej aplikacji, okazało się, że nie było to trudne i w tym wpisie przedstawiłem jak plik po pliku zbudować go od zera.

Z wpisu dowiesz się jak zainstalować, skonfigurować i nadpisywać FOSUserBundle - najpopularniejszą paczkę do obsługi użytkowników w Symfony. Stworzymy kilka widoków związanych z logowaniem, rejestracją, zarządzaniem kontem, resetowaniem hasła i tak dalej. Jeśli lubisz front, to przez większość tego wpisu będziesz czuł się jak ryba w wodzie. Do backendu zejdziemy przy logice aplikacji, czyli wykorzystywaniu API Google Maps do tłumaczenia tekstowych adresów, albo współrzędnych na encje naszej bazy danych. Nie zabraknie Ajaxa, zobaczymy jak obiekt navigator pozwala nam dostać się do połorzenia przeglądarki oraz jak pogodzić twiga i JavaScript w jednym froncie.

Działanie aplikacji możesz zobaczyć na poniższym video:

Skład kodu źródłowego to:

PHP 69.7% HTML 20.9% CSS 5.8% ApacheConf 3.1% JavaScript 0.5%

Instalacja

Są dwa sposoby stawiania nowego projektu Symfony: instalacja od zera oraz klonowanie z githuba.

Jeśli chcesz zainstalowawć projekt najprostszym możliwym sposobem, możesz pobrać go z githuba
i zainstalować go zgodnie z instrukcją z README.md.

W tym wpisie pokażę jak instalować projekt od zera. Możesz nie zaglądać do mojego repo i wykonując wszystkie komendy i tworząc poniższe pliki powinienneś otrzymać praktycznie to samo. Jedyne różnice będą polagać na tym, że na blogu dla większej przjejrzystości nie umieściłem kilku i tak nie używanych widoków jak panel admina czy kontakt.

Wracając do instalacji. Jeśli chcesz instalować od zera to dokumentacja Symfony zaleca użycie jej instalatora.

symfony new geo_local && cd geo_local

FosUserBundle

Będziemy chcieli stworzyć użytkowników. W tym celu wykorzystamy jedną z najpopularniejszych paczek - FOSUserBundle.

composer require friendsofsymfony/user-bundle "~2.0@dev"

Żeby ją wykorzystać musimy zarejestrować ją a jądrze aplikacji poprzez dodanie elementu: new FOS\UserBundle\FOSUserBundle() do tablicy $bundles w pliku app/AppKernel.php.

Następnie rozszerzamy klasę BaseUser żeby móc modyfikować klasę opisującą Użytkowników (zakładam, że będziemy korzystać z mysql, dla innych silników baz danych konfiguracja może wyglądać trochę inaczej):

<?php

namespace AppBundle\Entity;

use FOS\UserBundle\Model\User as BaseUser;
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="users")
 */
class User extends BaseUser
{
  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  protected $id;

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    // your own logic
  }
}

Zmieniamy zawartość pliku: app/config/security.yml

security:
  encoders:  
    FOS\UserBundle\Model\UserInterface: bcrypt

  role_hierarchy:
    ROLE_ADMIN:    ROLE_USER
    ROLE_SUPER_ADMIN: ROLE_ADMIN

  providers:
    fos_userbundle:
      id: fos_user.user_provider.username

  firewalls:
    main:
      pattern: ^/
      form_login:
        provider: fos_userbundle
        csrf_token_generator: security.csrf.token_manager
        # if you are using Symfony < 2.8, use the following config instead:
        # csrf_provider: form.csrf_provider

      logout:    true
      anonymous:  true

  access_control:
    - { path: ^/login$, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/register, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/resetting, role: IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY }
    - { path: ^/admin/, role: ROLE_ADMIN }

Na koniec w pliku app/config/config.yml odkomentowujemy linię zawierającą wpis #translator: { fallbacks: ["%locale%"] }. I na końcu dodajemy:

fos_user:
  db_driver: orm
  firewall_name: main
  user_class: AppBundle\Entity\User

Powinniśmy też dodać dwie linie do routingu app/config/routing.yml:

fos_user:
  resource: "@FOSUserBundle/Resources/config/routing/all.xml"

Żeby wszystko działało powinniśmy jeszcze ustawić sobie parametry połączenia z bazą danych. W moim przypadku sprowadza się to do ustawienia: wpisu database_name: geo_local w plikach: app/config/parameters.yml i app/config/parameters.yml.dist.

Tworzymy bazę danych i potrzebne tabele za pomocą komend:

php bin/console doctrine:database:create
php bin/console doctrine:schema:update --force

Teraz wszystko powinno działać. Mam na myśli, że po uruchomieniu serwera komendą php bin/console server:run i wpisaniu w przeglądarkę adresu 127.0.0.1:8000/login zobaczymy coś takiego:

domyślny_login_fos_user_bundle

Nadpisywanie zachowania FOSUserBundle

Mamy teraz dwa problemy, pierwszy, że nie wygląda to ładnie, drugi, że chcemy zamiast username używać email, a po zalogowaniu chcemy dodać nasze własne przekierowanie. Zaczniemy od logiki, a front zostawimy na później.

Zastąpienie username przez e-mail

Bardzo czytelną instrukcję pozbywania się pola username można znaleźć na stacku. W klasie User nadpisujemy setter dla pola e-mail.

public function setEmail($email)
{
  $email = is_null($email) ? '' : $email;
  parent::setEmail($email);
  $this->setUsername($email);

  return $this;
}

Nie podążymy jednak za tą instrukcję zbyt dosłownie, dlatego, że w oficjalnej dokumentacji można wyczytać między wierszami lepszy sposób. Wspomagając się dokumentacją nadpisywania formularzy, tworzymy plik src/AppBundle/Form/RegistrationType.php który nadpisze nam domyśny formularz rejestracji. Przy rejestracji chcemy wymagać od użytkownika tylko jednego hasła, dlatego upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu nadpisując ten formulaż. Oto treść pliku:

<?php
namespace AppBundle\Form;

use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\PasswordType;

class RegistrationType extends AbstractType
{
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder->remove('username')
      ->remove('plainPassword')
      ->add('plainPassword',PasswordType::class);
  }

  public function getParent()
  {
    return 'FOS\UserBundle\Form\Type\RegistrationFormType';
  }

  public function getBlockPrefix()
  {
    return 'app_user_registration';
  }
}

Usuwając i dodając hasło pozbywamy się dość ciekawej i zaawansowanej sztuczki z powtarzaniem tego pola, jaką stosuje FOSUserBundle. Analogicznie nadpisujemy edycję profilu src/AppBundle/Type/ProfileType.php:

<?php
namespace AppBundle\Form;

use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;

class ProfileType extends AbstractType
{
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder->remove('username');
  }

  public function getParent()
  {
    return 'FOS\UserBundle\Form\Type\ProfileFormType';
  }

  public function getBlockPrefix()
  {
    return 'app_user_profile';
  }
}

Rejestrujemy nasze formularze jako usługi modyfikując plik app/config/services.yml:

services:
  app.form.registration:
    class: AppBundle\Form\RegistrationType
    tags:
      - { name: form.type, alias: app_user_registration }
  app.form.profile:
    class: AppBundle\Form\ProfileType
    tags:
      - { name: form.type, alias: app_user_profile }

Na końcu w konfiguracji paczki ustawiamy nasze formularze jako te, które mają nadpisać domyślne.

fos_user:
  db_driver: orm
  firewall_name: main
  user_class: AppBundle\Entity\User
  registration:
    form:
      type: AppBundle\Form\RegistrationType
  profile:
    form:
      type: AppBundle\Form\ProfileType

Nie ruszamy w ogóle walidacji. Należy pamiętać, że link z instrukcją odnosił się do wersji 2 Symfony, a w naszym projekcie używamy 3.

Przekierowanie po logowaniu

Domyślnie po zalogowaniu FOSUserBundle przekierowuje nas do profilu użytkownika. Jest to logiczne, ale nie praktyczne w naszym przypadku. Główna funkcjonalność aplikacji nie będzie polegała na zmienianiu swojego e-maila i hasła. Zamiast tego chcemy przekierować użytkownika do ścieżki nazywanej homepage, a dopiero jej kontroler będzie wysyłał zalogowanych do panelu z miejscami, a nie zalogowanych do strony informacyjnej. Żeby po zalogowaniu móc przekierować użytkownika do homepage wykonamy następujące zmiany: dodamy plik src/AppBundle/Security/LoginSuccessHandler.php o treści:

<?php
namespace AppBundle\Security;

use Symfony\Component\Security\Http\Authentication\AuthenticationSuccessHandlerInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\TokenInterface;
use Symfony\Component\Security\Core\Authorization\AuthorizationChecker;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\RedirectResponse;
use Symfony\Component\Routing\Router;

class LoginSuccessHandler implements AuthenticationSuccessHandlerInterface {

  protected $router;
  protected $authorizationChecker;

  public function __construct(Router $router, AuthorizationChecker $authorizationChecker) {
    $this->router = $router;
    $this->authorizationChecker = $authorizationChecker;
  }

  public function onAuthenticationSuccess(Request $request, TokenInterface $token) {
    return new RedirectResponse($this->router->generate('homepage'));
  }
}

W serwisach (app/config/services.yml) powinniśmy dodać usługę:

  authentication.handler.login_success_handler:
    class: AppBundle\Security\LoginSuccessHandler
    arguments: ['@router', '@security.authorization_checker']

Powinniśmy dodać parametr success_handler do pliku app/config/security.yml

  firewalls:
    main:
      pattern: ^/
      form_login:
        provider: fos_userbundle
        csrf_token_generator: security.csrf.token_manager
        success_handler: authentication.handler.login_success_handler

Nadpisanie wyglądu FOSUserBundle

Teraz mając odpowiednią ilość pól w formularzu możemy zmienić wygląd, tak, żeby nie straszył, i nie powodował koszmarów u użytkowników. Listę ścieżek jakimi powinniśmy się zająć wyświetlimy komendą:

php bin/console debug:router | grep fos_user

Najprostszą metodą nadpisania domyślnego wyglądu jest wykonanie następującej komendy.

mkdir -p app/Resources/FOSUserBundle/views && cp -r vendor/friendsofsymfony/user-bundle/Resources/views/* "$_"

Dodawanie zewnętrznych bibliotek

Zainstalujemy teraz biblioteki frontowe i dodamy nasze własne style oraz skrypty.
Żeby nie było problemów z cache twiga, wyłączymy go w trybie deweloperskim dodając do pliku app/config/config_dev.yml linie:

twig:
  cache: false

Twożymy plik .bowerrc o treści:

{
 "directory": "web/bower_components/"
}

Inicjalizujemy bowera komendą:

bower init

Instalujemy bootstrapa 3, animate.css, components-font-awesome, jQuery i iCheck - małą bibliotekę opartą na jQuery do wyświetlania efektów związanych z zaznaczaniem pól formularzy i checkboxów:

bower install --save bootstrap#^3.3.7 animate.css#^3.5.2 components-font-awesome#^4.7.0 iCheck#^1.0.2 jquery#^3.1.1

Do .gitignore dodajemy linie:

/.idea
/web/bower_components

Nie jestem dobrym frontowcem, dlatego kupuję fronty. Tak było i w tym przypadku. CSS, który załączam kupiłem na stronie
wrapbootstrap.com. Wyciąłem z niego połowę nie wykorzystywanej
funkcjonalności i zmieniłem linki do skinów iCheck. Umieściłem plik css w lokacji src/AppBundle/Resources/public/css/forms.css.

.eternity-form-modal {
 background-color: #707d85;
}
.eternity-form {
 font-family: 'Roboto', 'PT Sans', sans-serif;
 font-weight: 300;
 color: #95a5a6;
}
.eternity-form h1,
.eternity-form h2,
.eternity-form h3,
.eternity-form h4,
.eternity-form h5,
.eternity-form h6 {
 font-family: 'Roboto', 'PT Sans', sans-serif;
 font-weight: 300;
}
.eternity-form .login-form-section,
.eternity-form .forgot-password-section {
 width: 100%;
 max-width: 360px;
 margin: 0 auto;
}
.eternity-form .login-content,
.eternity-form .forgot-password-section,
.eternity-form .reg-content {
 background-color: white;
 -o-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -ms-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
.eternity-form .section-title {
 padding: 10px 20px;
 background-color: white;
}
.eternity-form .section-title h3 {
 color: #3498db;
}
.eternity-form .textbox-wrap {
 padding: 20px 20px 20px 15px;
 border-left: 5px solid transparent;
 -moz-transition: border-left-color 0.5s, box-shadow 0.5s, background-color 0.5s;
 -o-transition: border-left-color 0.5s, box-shadow 0.5s, background-color 0.5s;
 -webkit-transition: border-left-color 0.5s, box-shadow 0.5s, background-color 0.5s;
 transition: border-left-color 0.5s, box-shadow 0.5s, background-color 0.5s;
}
.eternity-form .textbox-wrap .input-group {
 border: 1px solid #e0e0e0;
 background-color: #ffffff;
}
.eternity-form .textbox-wrap .input-group .input-group-addon,
.eternity-form .textbox-wrap .input-group input,
.eternity-form .textbox-wrap .input-group .form-control {
 background-color: transparent;
 border: none;
}
.eternity-form .textbox-wrap .input-group input,
.eternity-form .textbox-wrap .input-group .form-control,
.eternity-form .textbox-wrap .input-group input:focus,
.eternity-form .textbox-wrap .input-group .form-control:focus {
 box-shadow: none;
 outline: none;
}
.eternity-form .textbox-wrap .input-group i {
 color: #cccccc;
}
.eternity-form .textbox-wrap.focused {
 border-left-color: #3498db;
 background-color: #f0f0f0;
 -o-box-shadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.1);
 -ms-box-shadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.1);
 -moz-box-shadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.1);
 -webkit-box-shadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.1);
 box-shadow: inset 0 0 3px rgba(0,0,0,.1);
}
.eternity-form .green-btn,
.eternity-form .green-btn:hover,
.eternity-form .blue-btn {
 background-color: #2ecc71;
 border: none;
}
.eternity-form .blue-btn,
.eternity-form .blue-btn:hover {
 background-color: #2980b9;
}
.eternity-form .login-form-action {
 padding: 15px 20px 30px 20px;
}
.eternity-form input[type="checkbox"] {
 width: 30px;
}
.eternity-form .blue {
 color: #3498db;
}
.eternity-form .green {
 color: #2ecc71;
}
.eternity-form .login-form-links {
 padding: 20px;
 margin-top: 5px;
 -o-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
 -ms-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
 -moz-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
 -webkit-box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
 box-shadow: 0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.4);
 background-color: white;
}
.eternity-form .login-form-links a.blue:hover,
.eternity-form .login-form-links a a.blue:focus {
 color: #3498db;
 text-decoration: underline;
}
.eternity-form .login-form-links a.green:hover,
.eternity-form .login-form-links a a.green:focus {
 color: #2ecc71;
 text-decoration: underline;
}
.eternity-form .forget-form-action {
 padding: 20px;
}
.eternity-form .registration-form-section {
 max-width: 620px;
 margin: 0 auto;
 width: 100%;
}
.eternity-form .reg-header {
 -o-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -ms-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
}
.eternity-form .registration-left-section {
 padding-left: 0;
 padding-right: 2px;
}
.eternity-form .registration-right-section {
 padding-left: 2px;
 padding-right: 0;
}
.eternity-form .reg-content {
 margin-top: 5px;
 padding: 20px 0;
}
.eternity-form .registration-form-action {
 margin-top: 5px;
 padding: 20px;
 -o-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -ms-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -moz-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 -webkit-box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 box-shadow: 0 0 3px rgba(0, 0, 0, 0.3);
 background-color: white;
}
.eternity-form .custom-checkbox {
 float: left;
}
.eternity-form .checkbox {
 display: inline-block;
 padding-left: 1px;
 margin-top: 7px;
 margin-bottom: 0;
}
.eternity-form .checkbox-text {
 line-height: 24px;
 padding-left: 5px;
}
.eternity-form .form-control:-moz-placeholder {
 font-weight: 300;
}
.eternity-form .form-control::-moz-placeholder {
 font-weight: 300;
}
.eternity-form .form-control:-ms-input-placeholder {
 font-weight: 300;
}
.eternity-form .form-control::-webkit-input-placeholder {
 font-weight: 300;
}

.eternity-form .checkbox label {
 font-weight: 300;
}

.eternity-form .icheckbox_square-blue {
 display: block;
 margin: 0;
 padding: 0;
 width: 22px;
 height: 22px;
 /*background: url(../img/blue.png) no-repeat;*/
 background: url("../../../bower_components/iCheck/skins/square/blue.png") no-repeat;
 border: none;
 cursor: pointer;
}
.eternity-form .icheckbox_square-blue {
 background-position: 0 0;
}
.eternity-form .icheckbox_square-blue.hover {
 background-position: -24px 0;
}
.eternity-form .icheckbox_square-blue.checked {
 background-position: -48px 0;
}
.eternity-form .icheckbox_square-blue.disabled {
 background-position: -72px 0;
 cursor: default;
}
.eternity-form .icheckbox_square-blue.checked.disabled {
 background-position: -96px 0;
}

@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (-moz-min-device-pixel-ratio: 1.5), only screen and (-o-min-device-pixel-ratio: 3/2), only screen and (min-device-pixel-ratio: 1.5) {
 .eternity-form .icheckbox_square-blue {
  background-image: url("../../../bower_components/iCheck/skins/square/blue@2x.png");
  -webkit-background-size: 240px 24px;
  background-size: 240px 24px;
 }
}
@media (max-width: 767px) {
 .eternity-form .registration-left-section {
  padding-right: 0;
 }
 .eternity-form .registration-right-section {
  padding-left: 0;
 }
}
@media (max-width: 380px) {
 .eternity-form .blue-btn,
 .eternity-form .green-btn {
  font-size: .8em;
 }
}

Potrzebujemy jeszcze jednego skryptu - src/AppBundle/Resources/public/js/iCheck-config.js jest to konfiguracja wtyczki iCheck służącej do interaktywnego podświetlania aktywnych pól formularz:

  $(function () {

    //Custom Checkbox For Light Theme
    $("input").iCheck({
      checkboxClass: 'icheckbox_square-blue',
      increaseArea: '20%'
    });

    //Custom Checkbox For Dark Theme
    $(".dark input").iCheck({
      checkboxClass: 'icheckbox_polaris',
      increaseArea: '20%'
    });

    //TextBox Focus Event
    $(".form-control").focus(function () {
      $(this).closest(".textbox-wrap").addClass("focused");
    }).blur(function () {
      $(this).closest(".textbox-wrap").removeClass("focused");
    });

  });

Linkujemy go z katalogiem web komendą

php bin/console assets:install --symlink

Nie jest to najlepsza dostępna metoda. Lepszą jest zastosowanie gulpa, ale jest najprostsza. Przy trzech kilku plikach styli i skryptów i kilku zewnętrznych bibliotekach brak konkatenacji i minifikacji nie jest niczym strasznym. Oczywiście tworzenie pliku ze stylami bezpośrednio w katalogu web jest prostsze, ale niepoprawne.

Ostatnią rzeczą jaka została nam do zrobienia jest dodanie bootstrapowych formularzy jako domyślnych dla twiga, w pliku app/config/config.yml dodajemy linie:

twig:
  form_themes:
    - 'bootstrap_3_layout.html.twig'

Szablon bazowy

Zaczniemy od dostosowania wyglądu loginu. Login będzie dziedziczył z layout.html.twig z FOSUserBundle, a ten będzie dziedziczył z base.html.twig. Żeby więc budować dom od fundamentów, nie od dachu, przyjrzymy się bazowemu szablonowi - app/Resources/views/base.html.twig.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8"/>
  <title>{% block title %}Welcome!{% endblock %}</title>
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="{{ asset('favicon.ico') }}"/>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  {% block meta %}{% endblock %} {% block stylesheets %}    <!-- Bootstrap 3 CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css') }}">
  <!-- Eternity Login , Registration & Forgot Password Forms CSS -->
  <link href="{{ asset('bundles/app/css/forms.css') }}" rel="stylesheet"/>
  {% endblock %}
</head>

<body> {% block body %}
<nav class="navbar navbar-default">
  <div class="container">
    <div class="navbar-header">
      <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#navbar"
          aria-expanded="false" aria-controls="navbar"><span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>

      <div class="{% if app.request.attributes.get('_route') == 'homepage' %}active{% endif %}">
        <a class="navbar-brand" href="{{ url('homepage') }}">Places</a>
      </div>

    </div>
    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbar">
      <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> {% if app.user %}

        <li class="{% if app.request.attributes.get('_route') == 'fos_user_profile_show' %}list-group-item-info{% endif %}">
          <a href="{{ url('fos_user_profile_show') }}" data-toggle="tooltip"
            data-placement="bottom"
            title="{{ 'layout.logged_in_as'|trans({'%username%': app.user.username}, 'FOSUserBundle') }}">
            My Acconut
          </a>
        </li>

        <li><a href="{{ url('fos_user_security_logout') }}">Logout</a></li>
        {% else %}
        <li class="{% if app.request.attributes.get('_route') == 'fos_user_security_login' %}active{% endif %}">
          <a href="{{ url('fos_user_security_login') }}">Login</a>
        </li>

        <li class="list-group-item-info {% if app.request.attributes.get('_route') == 'fos_user_registration_register' %}active{% endif %}">
          <a href="{{ url('fos_user_registration_register') }}">Register</a>
        </li>
        {% endif %}
      </ul>

    </div><!-- /.navbar-collapse -->
  </div><!-- /.container-fluid -->
</nav>
{% endblock %} {% block javascripts %}
<script src="{{ asset('bower_components/jquery/dist/jquery.min.js') }}"></script>

<script src="{{ asset('bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js') }}"></script>
{% endblock %}
</body>
</html>

Co my tu mamy? Jest viewport - strona działa na urządzeniach mobilnych. Podpinamy style, które mają się znaleźć wszędzie - bootstrap i forms. Dodaliśmy skrypty - jQuery i bootstrap. Nie ma tu potrzeby ładownia skryptów typu iCheck alby styli jak animate.css jeśli nie każda strona będzie ich potrzebować. Nie chcemy przecież zirytować użytkownika ciągłym animowaniem wszystkiego, tylko ucieszyć go animacjami przy logowaniu lub rejestracji - to wystarczy. Tag <body> zawiera jedynie pasek nawigacji. Nawigacja jednak posiada logikę odpowiadającą za wyświetlanie nie zalogowanemu użytkownikowi pól "login" i "rejestracja", a zalogowanemu "moje konto" i "wyloguj".

Layout dla FOSUserBundle

Teraz przyjrzymy się plikowi app/Resources/FOSUserBundle/layout.html.twig - czyli szablonowi, który dziedziczy z base i jest jednocześnie rodzicem dla wszystkiego co będziemy nadpisywali w FOSUserBundle:

{% extends '::base.html.twig' %}

{% block title %}{% endblock %}

{% block body %}
  {{ parent() }}
  {% block fos_user_content %}{% endblock fos_user_content %}
{% endblock %}

{% block stylesheets %}
  {{ parent() }}

  <!-- Animations CSS -->
  <link rel="stylesheet" href="{{ asset('bower_components/animate.css/animate.min.css') }}">

  <!-- Font Icons -->
  <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-wvfXpqpZZVQGK6TAh5PVlGOfQNHSoD2xbE+QkPxCAFlNEevoEH3Sl0sibVcOQVnN" crossorigin="anonymous">

  <!-- Google Web Fonts -->
  <link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300' rel='stylesheet' type='text/css'>

  <style>
    .eternity-form {
      margin-top: 6vh;
    }

    .width-min-300px {
      width: 100%;
      max-width: 300px;
    }
  </style>
{% endblock %}

{% block javascripts %}
  {{ parent() }}
  <!-- Custom Checkbox PLugin -->
  <script src="{{ asset('bower_components/iCheck/icheck.min.js') }}"></script>

  <!-- For Initializing Checkbox And Focus Event For Textbox -->
  <script src="{{ asset('bundles/app/js/iCheck-config.js') }}"></script>
{% endblock %}

W tym pliku dodaliśmy style i skrypty potrzebne tylko przy obsłudze użytkownika oraz podpięliśmy blok fos_user_content bezpośrednio pod nawigacją zapisaną w base.html.twig.

Login

Plik app/Resources/FOSUserBundle/views/Security/login.html.twig pozostawiamy praktycznie nie zmieniony, dodjemy jedynie tytuł:

{% extends "@FOSUser/layout.html.twig" %}

{% block fos_user_content %}
  {{ include('@FOSUser/Security/login_content.html.twig') }}
{% endblock fos_user_content %}

{% block title %}Login Form{% endblock %}

Dużo więcej kodu zostało dodanego w pliku app/Resources/FOSUserBundle/views/Security/login_content.html.twig

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">
  <div class="login-form-section">
    <div class="login-content animated zoomIn">
      <form action="{{ path("fos_user_security_check") }}" method="post">
        {% if csrf_token %}
          <input type="hidden" name="_csrf_token" value="{{ csrf_token }}" />
        {% endif %}
        <div class="section-title">
          <h3>LogIn to your Account</h3>
        </div>
        <div class="textbox-wrap">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon "><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i></span>
            <input type="email" id="username" name="_username" value="{{ last_username }}"
                required="required" class="form-control" placeholder="{{ 'form.email'|trans }}" />
          </div>
        </div>
        <div class="textbox-wrap">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon "><i class="fa fa-key" aria-hidden="true"></i></span>
            <input type="password" id="password" name="_password" required="required" class="form-control " placeholder="{{ 'security.login.password'|trans }}"/>
          </div>
        </div>
        <div class="login-form-action clearfix">
          <div class="checkbox pull-left">
            <div class="custom-checkbox">
              <input type="checkbox" id="remember_me" name="_remember_me" value="on" checked />
            </div>
            <span class="checkbox-text pull-left">&nbsp;{{ 'security.login.remember_me'|trans }}</span>
          </div>
          <button type="submit" id="_submit" name="_submit" class="btn btn-success pull-right green-btn">LogIn &nbsp;<i class="fa fa-chevron-right" aria-hidden="true"></i></button>
        </div>
      </form>
    </div>

    {% if error %}
      <div class="login-form-links link1 animated fadeInUpBig text-danger">
        <h4>Error</h4>
        <p>
          {{ error.messageKey|trans(error.messageData, 'security') }}
        </p>
      </div>
    {% endif %}

    <div class="login-form-links link1 animated fadeInLeftBig">
      <h4 class="blue">Don't have an Account?</h4>
      <span>No worry</span>
      <a href="{{ path('fos_user_registration_register') }}" class="blue">Click Here</a>
      <span>to Register</span>
    </div>
    <div class="login-form-links link2 animated fadeInRightBig">
      <h4 class="green">Forget your Password?</h4>
      <span>Dont worry</span>
      <a href="{{ path('fos_user_resetting_request') }}" class="green">Click Here</a>
      <span>to Get New One</span>
    </div>
  </div>
</div>

Jednak, jest to tylko front - formularz logowania i dwa linki w twigu. A ponieważ o frontach obraz mówi więcej niż tysiąc słów więc zamiast go opisywać wklejam screen:

login

Rejestracja

Rejstracja wygląda podobnie.
Plik: app/Resources/FOSUserBundle/views/Registration/register.html.twig

{% extends "@FOSUser/layout.html.twig" %}

{% block fos_user_content %}
{% include "@FOSUser/Registration/register_content.html.twig" %}
{% endblock fos_user_content %}

{% block title %}Register{% endblock %}

Plik: app/Resources/FOSUserBundle/views/Registration/register_content.html.twig

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">
  <div class="registration-form-section">
      {{ form_start(form, {'method': 'post', 'action': path('fos_user_registration_register'), 'attr': {'class': 'fos_user_registration_register'}}) }}

      <div class="section-title reg-header animated fadeInDown">
        <h3>Get your Account Here </h3>

      </div>
      <div class="clearfix">
        <div class="col-sm-6 registration-left-section animated fadeInRightBig">
          <div class="reg-content">
            <div class="textbox-wrap">
              <div class="input-group">
                <span class="input-group-addon "><i class="fa fa-user" aria-hidden="true"></i></span>
                {{ form_widget(form.email, {'attr': {'placeholder': 'Email'}}) }}
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div class="col-sm-6 registration-right-section animated fadeInLeftBig">
          <div class="reg-content">
            <div class="textbox-wrap">
              <div class="input-group">
                <span class="input-group-addon "><i class="fa fa-key" aria-hidden="true"></i></span>
                {{ form_widget(form.plainPassword, {'attr': {'placeholder': 'Password'}}) }}
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="registration-form-action clearfix animated fadeInUp">
        <a href="{{ path('fos_user_security_login') }}" class="btn btn-success pull-left blue-btn ">
          <i class="fa fa-chevron-left"></i>&nbsp; &nbsp;Back To Login
        </a>
        <button type="submit" class="btn btn-success pull-right green-btn ">Register Now &nbsp; <i class="fa fa-chevron-right"></i></button>
      </div>
    {{ form_end(form) }}
  </div>
</div>

Efekt:

register

Jeśli rejestracja przebiega pomyślnie, gratulujemy użytkonikowi komunikatem z pliku: app/Resources/FOSUserBundle/views/Registration/confirmed.html.twig

{% extends "@FOSUser/layout.html.twig" %}

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

{% block fos_user_content %}
  <div class="container eternity-form">
    <div class="section-title reg-header">
      <h3>Registration finished correctly</h3>
      <div>
        <p>{{ 'registration.confirmed'|trans({'%username%': user.username}) }}</p>
        {% if targetUrl %}
          <p><a href="{{ targetUrl }}">{{ 'registration.back'|trans }}</a></p>
        {% endif %}
      </div>
      <a href="{{ path('homepage') }}" class="btn btn-info width-min-300px">Let's start</a>
    </div>
  </div>
{% endblock fos_user_content %}

Który prezentuje się tak:

confirm

Resetowanie hasła

Jeśli posiadający konto użytkownik zapomni hasła, może je wysłać na swój e-mail (jeśli w app/config/parameters.yml są odpowiednie parametry umożliwiające wysłanie e-maila) za pomocą formularza, którego kod znajduje się w pliku app/Resources/FOSUserBundle/views/Resetting/request_content.html.twig

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">
  <div class="forgot-password-section animated bounceInLeft">
    <div class="section-title">
      <h3>Forget Password</h3>
    </div>
    <div class="forgot-content">
      <form action="{{ path('fos_user_resetting_send_email') }}" method="POST" class="fos_user_resetting_request">
        <div class="textbox-wrap">
          <div class="input-group">
            <span class="input-group-addon "><i class="fa fa-envelope"></i></span>
            <input type="email" class="form-control" id="username" name="username" required="required" placeholder="Email Id"/>

          </div>
        </div>
        <div class="forget-form-action clearfix">
          <a href="{{ path('fos_user_security_login') }}" class="btn btn-success pull-left blue-btn"><i class="fa fa-chevron-left"></i>&nbsp;&nbsp;Back </a>
          <button type="submit" class="btn btn-success pull-right green-btn">Submit &nbsp;&nbsp; <i class="fa fa-chevron-right"></i></button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

Formularz wygląda tak:

reset

Za to co pojawi się na ekranie po wpisaniu e-maila odpowiada plik: app/Resources/FOSUserBundle/views/Resetting/check_email.html.twig o treści

{% extends "@FOSUser/layout.html.twig" %}

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

{% block fos_user_content %}
  <div class="container eternity-form">
    <div class="section-title reg-header">
      <h3>Check Email</h3>
      <div class="fos_user_user_show">
        <p>{{ 'resetting.check_email'|trans({'%tokenLifetime%': tokenLifetime})|nl2br }}
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
{% endblock %}

który prezentuje się tak:

check

W e-mailu mamy link zmiany hasła. Szablon twiga znajduje się w pliku: app/Resources/FOSUserBundle/views/Resetting/reset_content.html.twig i ma kod:

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">
  <div class="forgot-password-section section-title reg-header">
    <div class="section-title">
      <h3>Reset Password</h3>
    </div>
    {{ form_start(form, { 'action': path('fos_user_resetting_reset', {'token': token}), 'attr': { 'class': 'fos_user_resetting_reset' } }) }}
    {{ form_widget(form) }}
    <div>
      <input type="submit" class="btn btn-danger btn-block" value="{{ 'resetting.reset.submit'|trans }}" />
    </div>
    {{ form_end(form) }}
  </div>
</div>

Formularz zmiany hasła tak:

Panel użytkownika

Jeśli jako zalogowany użytkownik wybierzemy MyAccount z menu, zostaniemy przekierowani do widoku konta. Jego html generowany jest z pliku app/Resources/FOSUserBundle/views/Profile/show_content.html.twig

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">
  <div class="section-title reg-header">
    <h3>User Profile</h3>
    <div class="fos_user_user_show">
      <p>{{ 'profile.show.username'|trans }}: {{ user.username }}</p>
      <p>{{ 'profile.show.email'|trans }}: {{ user.email }}</p>
      <a href="{{ path('homepage') }}" class="btn btn-primary">Edit Places</a>
      <a href="{{ path('fos_user_profile_edit') }}" class="btn btn-info">Edit Profile</a>
      <a href="{{ path('fos_user_change_password') }}" class="btn btn-success">Change Password</a>
    </div>
  </div>
</div>

i wygląda tak:

profile

Przycisk Edit Places będzie prowadził do głównej funkcjonalności aplikacji. Jednak żeby dokończyć to co związane z FOSUserBundle pokażemy teraz edycję profilu i zmanę hasła. Edycja profilu: app/Resources/FOSUserBundle/views/Profile/edit_content.html.twig

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">

  {{ form_start(form, { 'action': path('fos_user_profile_edit'), 'attr': { 'class': 'fos_user_profile_edit' } }) }}

  <div class="section-title reg-header">
    <h3>Edit Profile</h3>
    <div>
      {{ form_widget(form) }}
    </div>
  </div>

  <div class="registration-form-action clearfix">
    <div>
      <a href="{{ path('fos_user_profile_show') }}" class="btn btn-success pull-left blue-btn ">
        <i class="fa fa-chevron-left"></i>&nbsp; &nbsp;Back To Profile
      </a>
      <button type="submit" class="btn btn-success pull-right green-btn ">{{ 'profile.edit.submit'|trans }} &nbsp; <i class="fa fa-chevron-right"></i></button>
    </div>
  </div>
  {{ form_end(form) }}
</div>

edit

Cały formularz sprowadza się do jednego pola - email, ponieważ jest to jedyna własność jaką chcemy nadawać użytkownikowi.

Zmiana hasła ma szablon w pliku app/Resources/FOSUserBundle/views/ChangePassword/change_password_content.html.twig

{% trans_default_domain 'FOSUserBundle' %}

<div class="container eternity-form">
  <div class="section-title reg-header">
    <h3>User Profile</h3>
    <div class="fos_user_user_show">
      {{ form_start(form, { 'action': path('fos_user_change_password'), 'attr': { 'class': 'fos_user_change_password' } }) }}
      {{ form_widget(form) }}
      <div>
        <input type="submit" class="btn btn-danger btn-block" value="{{ 'change_password.submit'|trans }}" />
      </div>
      {{ form_end(form) }}
    </div>
  </div>
</div>

password

Są to wszystkie zmiany jakie zrobiłem, żeby dostosować FOSUserBundle do swoich wymagań. W app/Resources/FOSUserBundle Są pliki, których nie zmieniałem, na przykład cały katalog Group, który jest związany z interakcjami między użytkonikami, ale ta funkcjonalność nie jest przez nas wykorzystywana. Zostawiłem równiż e-mail do resetu hasła, który bez grafik wygląda tak:

reset

Ale w przypadku e-maila jest to jak najbardziej dopuszczalne.

AppBundle

Kiedy mamy już działającą obsługę użytkowników, warto było by dać im ciekawą funkcjonalność. Żeby zachować balans między rozbudowaną aplikacją, a dobrym przykładem postawimy następujące wymagania przed logiką biznesową aplikacji:

 • Użytkownik może dodać dowolną liczbę miejsc do swojego konta
 • Miejsca wybiera się wpisując je w formulażu lub używając geolokalizacji
 • Dane miejsce może zostać odłączone od konta, ale nie zniknie z bazy
 • Do danego miejsca może być przypisanych dowolnie wielu użytkowników
 • Zarządanie miejscami (dodawanie, usównie, lokalizowanie) nie przeładowuje strony

Baza danych (Model)

Zaczniemy od przygotowania bazy. Chcemy dodać w niej tablelę z miejscami oraz utowrzyć relację wiele do wielu między nią a tabelą users. Tworzymy plik src/AppBundle/Entity/Place.php w którym definiujemy klasę odpowiadającą za reprezentowanie miejsc. Standardowo zaczynamy od własności

<?php

namespace AppBundle\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping as ORM;
use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;

/**
 * @ORM\Entity
 * @ORM\Table(name="places")
 */
class Place
{
  /**
   * @ORM\Id
   * @ORM\Column(type="integer")
   * @ORM\GeneratedValue(strategy="AUTO")
   */
  protected $id;

  /**
   * @ORM\Column(name="google_id", type="string", nullable=true)
   */
  private $googleId;

  /**
  * @ORM\ManyToMany(targetEntity="User", inversedBy="places")
  * @ORM\JoinTable(name="users_places")
  */
  private $users;

  /** @ORM\Column(name="formatted_address", type="string", nullable=true) */
  protected $formattedAddress;

  /** @ORM\Column(name="lon", type="float", precision=9, nullable=true) */
  protected $lon;

  /** @ORM\Column(name="lat", type="float", precision=9, nullable=true) */
  protected $lat;

  /** @ORM\Column(name="add_at",type="datetime") */
  protected $add_at;

  /** @ORM\Column(name="street_number",type="string", nullable=true) */
  protected $streetNumber;

  /** @ORM\Column(name="route",type="string", nullable=true) */
  protected $route;

  /** @ORM\Column(name="sublocalityLevel1",type="string", nullable=true) */
  protected $sublocalityLevel1;

  /** @ORM\Column(name="locality",type="string", nullable=true) */
  protected $locality;

  /** @ORM\Column(name="administrative_area_level_2",type="string", nullable=true) */
  protected $administrativeAreaLevel2;

  /** @ORM\Column(name="administrative_area_level_1",type="string", nullable=true) */
  protected $administrativeAreaLevel1;

  /** @ORM\Column(name="country",type="string", nullable=true) */
  protected $country;

Poza standardowymi własnościami dotyczącymy lokalizacji mamy tu własność $users. W bazie danych będzie odpowiadała ona występowaniu tabeli users_places z identyfikatorami użytkownika i miejsca. Wymagać to będzie jeszcze paru zmian w klasie User, ale o tym później. Teraz przejrzymy metody klasy Place.

  public function __construct() {
    $this->users = new ArrayCollection();
    $this->setAddAt(new \DateTime("now"));
  }

Konstruktor ustawia datę dodania miejsca oraz zmienną $users jako ArrayCollection. Jest to obiekt podobny do zwykłej tablicy, ale ma kilka metod wygodnych dla stosowania go jako zbiór obiektów. Mamy też geter i setter dla $googleId:

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getGoogleId()
  {
    return $this->googleId;
  }

  /**
   * @param mixed $googleId
   */
  public function setGoogleId($googleId)
  {
    $this->googleId = $googleId;
  }

Do operowani na zmiennej $users mamy trzy metody.

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getUsers()
  {
    return $this->users;
  }

  /**
   * @param mixed $user
   */
  public function addUsers(User $user)
  {
    if (!$this->users->contains($user))
    {
      $this->users->add($user);
    }
  }

  public function removeUser(User $user)
  {
    $this->users->removeElement($user);
  }

Widać jak korzystamy tu z zalet ArrayCollection, gdyby $users było zwykłą tablicą, te operacje wyglądały by nieco mniej zgrabnie.

Kolejnymi metodami są pary getterów i setterów dla adresu: $formattedAddress, współrzędnych $lon, $lat i czasu dodania adresu do bazy $addAt:

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getFormattedAddress()
  {
    return $this->formattedAddress;
  }

  /**
   * @param mixed $formattedAddress
   */
  public function setFormattedAddress($formattedAddress)
  {
    $this->formattedAddress = $formattedAddress;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getLon()
  {
    return $this->lon;
  }

  /**
   * @param mixed $lon
   */
  public function setLon($lon)
  {
    $this->lon = $lon;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getLat()
  {
    return $this->lat;
  }

  /**
   * @param mixed $lat
   */
  public function setLat($lat)
  {
    $this->lat = $lat;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getAddAt()
  {
    return $this->add_at;
  }

  /**
   * @param mixed $add_at
   */
  public function setAddAt($add_at)
  {
    $this->add_at = $add_at;
  }

Dla pozostałych parametrów nie będziemy stosować już pary getter, setter. Z powodu ich ustrukturyzowanego występowania w api google maps, z którego będziemy korzystać ustawimy jeden setter dla nich wszystkich. Gettery nie będą nam potrzebne więc metody do obsługi pozostałych parametów wyglądają następująco:

  public function getParams()
  {
    return [
      "country",
      "administrative_area_level_1",
      "administrative_area_level_2",
      "locality",
      "sublocality_level_1",
      "route",
      "street_number"
    ];
  }

  public function setParam($name,$value)
  {
    if(in_array($name,$this->getParams())){
      $name = lcfirst(str_replace(' ', '', ucwords(str_replace('_', ' ', $name))));//camelcase
      $this->$name = $value;
    }
  }

Pierwsza z nich zwraca listę nazw obsługiwanych przez drugą metodę, te nazwy można jako string podstawić jako $name. Funkcja zaczynająca się od lcfirst odpowiada za zmianę notacji z a_b na aB, czyli usówa podkreślenia i zmienia małe litery po podkreśleniach na duże.

Została nam jeszcze jedna metoda - do rzutowania obiektu na string.

  public function __toString()
  {
    return json_encode(["id"=>$this->getGoogleId(),"address"=>$this->getFormattedAddress()],JSON_UNESCAPED_UNICODE);
  }
}

Żeby tabela łącząca została poprawnie dodana wprowadzimy teraz zmiany w klasie User i dodamy do pliku src/AppBundle/Entity/User.php linie:

use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;

(...)

  /**
   * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Place", mappedBy="users", cascade={"persist"})
   */
  private $places;

  /**
   * @return mixed
   */
  public function getPlaces()
  {
    return $this->places->toArray();
  }


  public function removePlace(Place $place)
  {
    $this->places->remove($place);
  }

  /**
   * @param mixed $place
   */
  public function addPlace(Place $place)
  {
    if (!$this->places->contains($place))
    {
      $this->places->add($place);
    }
  }

  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
    $this->places = new ArrayCollection();
  }

Możemy teraz zregenerować bazę danych komendą:

php bin/console doctrine:schema:update --force

Na koniec załączam wizualizację schematu bazy

database

Logika serwera (Kontroler)

Mamy model. Teraz kontrolery. Na końcu zrobimy widoki. W defaultowym kontrolerze (src/AppBundle/Controller/DefaultController) ustawimy przekierowanie zalogowanych użytkowników do ścieżki z miejscami:

  /**
   * @Route("/", name="homepage")
   */
  public function indexAction(Request $request)
  {
    if($this->getUser()){
      return $this->redirectToRoute('places');
    }
    return $this->render('default/index.html.twig', []);
  }

To wszystko jeśli chodzi o defaultową logikę.
W kontrolerze src/AppBundle/Controller/PlacesController będzie znacznie więcej logiki. Oto metoda
do wyświetlania ścieżki places, do której chcemy przekierowywać logowanych użytkowników.

<?php
namespace AppBundle\Controller;

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\Controller;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Route;
use Sensio\Bundle\FrameworkExtraBundle\Configuration\Method;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use AppBundle\Entity\Place;
use AppBundle\Form\PlaceType;
use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse;

Class PlacesController extends Controller
{
  /**
   * @Route("/profile/places", name="places")
   * @Method("GET")
   * @return Response
   */
  public function editPlacesAction()
  {
    if(!$this->getUser()){
      return $this->redirectToRoute('fos_user_security_login');
    }

    $place = new Place();
    $places = $this->getUser()->getPlaces();
    $form = $this->createForm(PlaceType::class, $place);

    return $this->render(':places:places.html.twig', array(
      'places' => $places,
      'form' => $form->createView(),
    ));
  }

Zanim przejdziemy dalej zwrócę uwagę na dwie rzeczy - pierwsza to brak obsługi formularza i przyjmowania requestów. Tworzymy tutaj formularz, wysyłamy go do Twiga, ale nie będziemy go odbierać tutaj. Jego obsługą zajmie się JavaScript. Druga rzecz to sama klasa PlaceType została ona tutaj zastosowana, chociaż jeszcze je nie defniowaliśmy. Zrobię małą dygresję i pokażę kod tej klasy. Jest on umieszczony w pliku src/AppBundle/Form/PlaceType.php

<?php

namespace AppBundle\Form;

use Symfony\Component\Form\AbstractType;
use Symfony\Component\Form\FormBuilderInterface;
use Symfony\Component\Form\Extension\Core\Type\TextType;
use Symfony\Component\Form\FormTypeInterface;
use Symfony\Component\OptionsResolver\OptionsResolver;

class PlaceType extends AbstractType implements FormTypeInterface
{
  public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options)
  {
    $builder->add('formatted_address', TextType::class, array('label' => false));
  }

  public function configureOptions(OptionsResolver $resolver)
  {
    $resolver->setDefaults(array(
      'data_class' => 'AppBundle\Entity\Place',
    ));
  }
}

Z php na nasze: ta klasa odpowada z to, że formularz, który reprezentuje ma jedno pole. Wracamy teraz do kontrolera src/AppBundle/Form/PlaceType.php. Kolejna metoda będzie odpowiadała za zapisywanie miejsca do bazy danych

  /**
   * @Route("/profile/ajax_geo_save", name="ajax_geo_save")
   * @Route("/profile/ajax_geo_save/{debug}")
   * @Method("POST")
   */
  public function ajaxGeoSave(Request $request, $debug=null)
  {
    $content = $request->getContent();
    $params = json_decode($content, true);

    $formattedAddress = $params['formatted_address'];
    $address = $this->getAddress($formattedAddress);

    if($debug=="debug") { return new JsonResponse($address); }

    $place = $this->getPlace($address);

    // these lines persist user relation with place, not only place
    $em = $this->getDoctrine()->getManager();
    $em->persist($place);
    $em->flush();

    return new JsonResponse($address, 201);
  }

Można ją wywołać z parametrem debug w ścieżce, ale nie trzeba. Działanie metody jest następujące: pobiera ona zawartość requestu do zmiennej $content, do zmiennej $params zapisuje tablicę odpowiadającą treści requestu, do zmiennej $formattedAddress zapisujemy wartość odpowiadającą kluczowi formatted_address. Jest to dokładnie to co powinno zostać wysłane przez formularz definiowany klasą PlaceType prezentowaną przed chwilą.

Teraz linia $address = $this->getAddress($formattedAddress); robi bardzo ważną rzecz. Wysyła request do API Google w celu przetłumaczenia tego co wpisał użytkownik na to co Google rozumie jako lokalizację, którą prawdopodobnie miał na myśli. Do metody getAddress jeszcze przejdziemy, ale teraz dokończę omawianie metody ajaxGeoSave. Otrzymany adres jest tablicą. Jeśli metodę włączono z parametrem debug to zostaje on zwrócony jako JSON z kodem HTTP 200 i dalsza część metody nie jest wykonywana. W przeciwnym wypadku, czyli w sytuacji zwyczajnego użycia wywołujemy metodę getPlace, która transformuje nam tablicę $address do obiektu $place. Trzy kolejne linie to zapis do bazy. Na końcu zwracamy $address jak z metodzie z parametrem debug, ale ponieważ wykonaliśmy poprawny zapis do bazy, zmieniamy kod HTTP na 201.

Mamy tu więc dwie ważne transformacje danych - z tego co wpisał użytkownik na tablicę z danymi adresowymi od Google, oraz z tablicy na naszą strukturę danych - klasę Place.

Może jednak tak się zdarzyć, że użytkownikowi nie che się pisać swojego adresu, albo zgubił się i nie wie gdzie jest. W takim wypadku możemy wykorzystać metodę geolocation obiektu navigator dostępnego w javascript. Zwraca ona współrzędne geograficzne. Chcieli byśmy tłumaczyć je na adres czytelny dla człowieka. Do tego posłuży druga metoda kontrolera:

  /**
   * @Route("/profile/ajax_geo_location", name="ajax_geo_location")
   * @param Request $request
   * @Method("GET")
   * @return JsonResponse
   */
  public function ajaxGeoLocation(Request $request)
  {
    $lon = $request->get('lon');
    $lat = $request->get('lat');

    $address = $this->getAddress([$lat,$lon]);// get address from coords

    return new JsonResponse($address);
  }

Jej struktura jest bardzo przejrzysta. Pobieramy dane z requesta, wykonujemy transformację metodą getAddress, zwracamy tablicę z adresem. Należy zauważyć, że tym razem getAddress przyjmuję tablicę a nie string. Mimo to działa poprawnie, ponieważ w zależności od tego co dostała metoda getAddress wykonuje nieco inną logikę dostosowaną zarówno do tekstowych adresów jak i par współrzędnych.

Kolejna metoda wiąże się ze smutnym eventem jakim jest usunięcie adresu przez użytkownika.

  /**
   * @Route("/profile/ajax_geo_delete/{googleId}", name="ajax_geo_delete")
   * @Method("DELETE")
   * @param googleId
   * @return JsonResponse
   */
  public function ajaxGeoDelete($googleId)
  {
    $place = $this->getDoctrine()->getRepository("AppBundle:Place")->findOneBy(array(
      'googleId' => $googleId
    ));

    if(!$place) { return new JsonResponse(["error"=>"Place Not Found"],404); }

    $address = $this->getAddress($place->getFormattedAddress());

    $place->removeUser($this->getUser());
    $em = $this->getDoctrine()->getManager();
    $em->persist($place);
    $em->flush();

    return new JsonResponse($address,204);
  }

Adres jest wyszukiwany po googleId. Jeśli nie zostanie znaleziony odsyłamy błąd 404, jeśli zostanie, to usunięte zostaje jedynie łącznie między użytkownikiem a miejscem, natomiast miejsce cały zostaje w bazie nawet jeśli nie będzie już połączone z żadnym użytkownikiem.

Najwyższy czas na zaprezentowanie pierwszego z transformatorów danych - metody getAddress

  /**
   * @param $data
   * @return array
   * @throws \Exception
   */
  public function getAddress($data)
  {
    if(is_string($data)){
      $address = str_replace(" ", "+", $data); // replace all the white space with "+" sign to match with google search pattern
      $url = "http://maps.google.com/maps/api/geocode/json?sensor=false&address=$address";
    } elseif (is_array($data) && count($data)) {
      $url = "http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?latlng=$data[0],$data[1]&sensor=false";
    } else {
      throw new \Exception("Incorrect args, put string or array with lat and lon");
    }

    $response = file_get_contents($url);
    $json = json_decode($response, TRUE); //generate array object from the response from the web
    return $json['results'][0];
  }

Ta metoda sprawdza czy dostała współrzędne czy tekstowy adres i w zależności od tego przygotowuje trochę inny $url. Następnie za pomocą najprostszego requestu file_get_contents odbiera to co odpowie Google, wycina to co nie potrzebne i odsyła dalej.

Myślę, że to dobry moment, żeby pokazać do dokładnie jest odsyłane. Wykonamy request do ajax_geo_save z parametrem debug, żeby zobaczyć jak wygląda json na wyjściu tej metody.

api1
api2

Widać, że formatted_address, place_id oraz współrzędne mają tu dobrze określone miejsce, ale pozostałe własności adresu zostały spakowane do jednej tablicy address_components i są tagowane za pomocą typów, które mogą występować po kilka, ale niektórych może też wcale nie być. Do przetwarzania tej tablicy do postaci zgodnej z naszym modelem danych służy ostatnia metoda, którą zaprezentuję: getPlace

  /**
   * @param array $address
   * @return mixed
   */
  public function getPlace($address)
  {
    $place = $this->getDoctrine()->getRepository("AppBundle:Place")->findOneBy(array(
      'googleId' => $address['place_id']
    ));
        if($place === null)
    {
      $place = new Place();

      $place->setGoogleId($address['place_id']);
      $place->setLat($address['geometry']['location']['lat']);
      $place->setLon($address['geometry']['location']['lng']);
      $place->setFormattedAddress($address['formatted_address']);

Na początku sprawdzamy czy dany adres już znajduje się w naszej bazie. Jeśli tak, to możemy pominąć całe transformowanie, dodamy do niego aktualnego użytkownika i wystarczy. Załóżmy jednak, że to nowy adres. W takim przypadku powinniśmy w pierwszej kolejności ustawić mu google_id, współrzędne, oraz jego sformatowaną postać. Następnie zajmiemy się otagowanymi składowymi adresu.

      $params = $place->getParams();

      foreach($address["address_components"] as $component){
        foreach($params as $paramId => $param){
          if(in_array($param,$component["types"])){
            $place->setParam($param,$component["long_name"]);
            unset($params[$paramId]);
          }
        }
      }
    }

Będziemy je wyciągać w podwójnej pętli. Po komponentach adresu oraz po parametrach jakich szukamy. Jeśli jakiś parametr zostanie znaleziony, zapiszemy właściwość i usuniemy go z tablicy parametrów, tak, żeby nie nabijał pustych pętli.

    $place->addUsers($this->getUser());

    return $place;
  }
}

Na koniec niezależnie od tego, czy tworzyliśmy nowe miejsce, czy też wzięliśmy je z bazy, dołączamy do miejsca obecnego użytkownika. Jeśli zastanawia cię dlaczego nie sprawdzam czy ten użytkownik jest już dodany, to odpowiedź jest prosta. Sprawdzam, ale na poziomie metody dostępnej w ArrayCollection w encji a nie kontrolerze.

Widoki

Bardzo dużą część widoków już przerobiliśmy. Zostały nam jeszcze dwa. Pierwszy z nich to strona główna dla niezalogowanych użytkowników. Strona po prostu informuje do czego jest aplikacja. Widok znajduje się w pliku app/Resources/views/default/index.html.twig, ma kod

{% extends 'base.html.twig' %}

{% block body %}
  {{ parent() }}


  <div class="container eternity-form">
    <div class="section-title reg-header">
      <h3>Places</h3>
      <p>App to collect your addresses</p>

    </div>
  </div>
{% endblock %}

i wygląda tak:

olaces

Ciekawszym widokiem jest widok miejsc. Umieściliśmy go w pliku app/Resources/views/places/places.html.twig

Jego kod html jest dość prosty:

{% extends 'base.html.twig' %}

{% block body %}
  {{ parent() }}

  <div class="container eternity-form">
    <div class="section-title reg-header">
      <h3>Update your address</h3>

      <br>
      <p id="info"></p>

      <div class="list">
      {% for place in places %}
        <div data-id="{{ place.googleId }}" class="btn-group place-elem" role="group">
          <button type="button" class="place-name btn btn-default">{{ place.formattedAddress }}</button>
          <button type="button" class="place-delete btn btn-danger delete">Delete</button>
        </div>
      {% endfor %}
      </div>

      <div class="input-group">
        <input name="formatted_address" type="text" class="form-control" placeholder="Type your location...">
        <span class="input-group-btn place-padding-bottom">
          <button id="my_location" class="btn btn-info">Check my location</button>
          <button id="save_location" class="btn btn-default">Save location</button>
        </span>
      </div>
    </div>
  </div>
{% endblock %}

Warto zwrócić uwagę na to jak sprawnie będą uzupełniały się tutaj metody zarządzania widokiem po stronie serwera (pętla w twigu) oraz po stronie klienta. Od momentu wygenerowania początkowego widoku wszystkie zmiany robi już javascript.

Widok wyposażony jest w swój styl, który zaciąga rozszerzając blok stylesheets

{% block stylesheets %}
  {{ parent() }}
  <link href="{{ asset('bundles/app/css/place.css') }}" rel="stylesheet" />
{% endblock %}

Styl znajduje się w pliku src/AppBundle/Resources/public/css/place.css i ma tylko 4 reguł:

.place-name {
  width: 74%;
}

.place-delete {
  width: 26%;
}

.place-padding-bottom{
  padding-bottom: 30px;
}

.place-elem {
  padding-bottom: 5px;
  width: 100%;
}

Jeśli piszę w css to zwykle ograniczam się do takiego właśnie minimalizmu. Co innego z javascriptem. W widoku (app/Resources/views/places/places.html.twig) jest go objętościowo więcej niż html. Spełnia on następujące zadania:

{% block javascripts %}
{{ parent() }}

<script>
  var places = [];
  {% for place in places %}
  places.push({{ place|raw }});
  {% endfor %}

Przy ładowaniu strony zapisuje do JavaScriptowej zmiennej places tablicę z tekstowymi reprezentacjami obiektów Place przekazanych do twigowej zmiennej. Będą nam one potrzebne do unikania duplikacji treści. Dzięki temu rozwiązaniu mamy stan aplikacji w zmiennej oraz na ekranie jednocześnie.

Następnie robię to co zawsze robię rozpoczynając skrypt

  var info = document.getElementById("info");
  var area = document.getElementsByClassName("section-title")[0];
  var list = document.getElementsByClassName("list")[0];

identyfikuję potrzebne elementy za pomocą selektorów. Później robię to co zawsze robię w skryptach po identyfikacji elementów.

  area.addEventListener('click',function(e){
    if(e.target.id=='my_location'){
      getLocation();
    } else if(e.target.id=='save_location') {
      saveLocation();
    } else if(e.target.classList.contains('delete')){
      deleteLocation(e.target.parentNode.dataset.id);
    }
  });

Dodaję jeden (staram się zwykle dodawać tylko jeden) listener, w którym przyporządkowują akcje wykrytym eventom. Mamy tu do wyboru trzy akcje: sprawdzenie lokacji za pomocą obiektu navigarot przeglądarki, zapisanie i usunięcie lokacji.

Za obsługę navigatora odpowiada poniższy kod.

  function getLocation() {
    if (navigator.geolocation) {
      navigator.geolocation.getCurrentPosition(showPosition);
    } else {
      info.innerHTML = "Geolocation is not supported by this browser.";
    }
  }

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dostęp do jego lokalizacji, jest ona przekazywana do funkcji showPosition.

  function showPosition(position) {
    $.ajax({
      url: "{{ path('ajax_geo_location') }}",
      method: "GET",
      data: {
        lat: position.coords.latitude,
        lon: position.coords.longitude
      },
      success: function(msg){
        $("#my_location").html('Position obtained');
        $("input[name=formatted_address]").val(msg['formatted_address']);
      }});
  }

Ta funkcja z kolei wysyła odpowiedni request i wypełnia pole formularza sformatowanym adresem odpowiadającym współrzędnych przeglądarki.

Zapisanie lokacji - czyli wysłanie formularza realizowane jest przez kolejną funkcję:

  function saveLocation(){
    $.post('{{ path('ajax_geo_save') }}',
        JSON.stringify({formatted_address: $("input[name=formatted_address]").val()})
    ).done(function(res){

    if(places.filter(function(obj) {return obj.id == res.place_id}).length){
      return;
    }

    places.push({'id':res.place_id,'addess':res.formatted_address});
    list.innerHTML += '<div data-id="'+res.place_id+'" class="btn-group place-elem" role="group">\
      <button type="button" class="place-name btn btn-default">'+res.formatted_address+'</button>\
      <button type="button" class="place-delete btn btn-danger delete">Delete</button>\
      </div>';
    });
  }

Jej działanie zaczyna się od wysłania requestu POST z treścią formularza. Jeśli otrzymamy odpowiedź, sprawdzamy czy miejsce jest już przypisane do użytkownika filtrując tablicę places. Jeśli tak, nic więcej nie robimy. Jeśli nie było, to dodajemy je do tablicy places i do listy miejsc dołączamy lokację za pomocą składni .innerHTML +=. Są do tego metody polegające na traktowaniu htmla jako drzewa DOM, ale są one efektywne jeśli są stosowane w szerszym kontekście. W tym przypadku metoda doklejenia treści mimo, że mniej elegancka została wybrana ze względu na większą prostotę.

Ostatnia metoda odpowiada za usunięcie miejsca z listy miejsc użytkownika.

  function deleteLocation(googleId){
    var route = "{{ path('ajax_geo_delete',{'googleId':'PLACEHOLDER'}) }}";
    $.ajax({
      url: route.replace("PLACEHOLDER",googleId),
      method: "DELETE"
    });
    places = places.filter(function( obj ) {
      return obj.id !== googleId;
    });
    list.querySelector("[data-id='"+googleId+"']").outerHTML='';
  }
</script>
{% endblock %}

Tutaj odwrotnie niż przy zapisywaniu, usuwamy element z tablicy places i czyścimy HTML odpowiadający miejscu, które usuwamy. Na koniec dodajemy screen z przykładowego użytkowania:

To cały kod źródłowy. Nie ma tutaj testów, nie ma DoctrineFixturesBundle, nie ma panelu admina, nie ma gulpa.
Przede wszystkim jednak nie ma miejsca. Z tego względu wszystkie wspomniane rzeczy zostały wycięte.
Ten wpis i tak jest chyba najdłuższym jaki napisałem. Jego celem nie było przedstawianie kompleksowej aplikacji
tylko przykładu zastosowania FOSUserBundle.

Mam nadzieję, że komuś pomoże to przy wdrażaniu tej znakomitej paczki w swoim projekcie. Jak zwykle czekam na waszą krytykę,
pytania oraz wskazówki, co mogę poprawić.