Scraping najbardziej popularnych kont na twitterze

Dzięki obserwacji wpisów z twittera możemy śledzić różne trendy. W tym wpisie pokażę jak pobrać dane o kontach w tym serwisie i wybrać te, które mają największy współczynnik wpływu.

Scraping najbardziej popularnych kont na twitterze

Listę najbardziej popularnych kont w serwisie Twitter możemy znaleźć na stronie Trackalytics:

The Most Followed Twitter Profiles | Trackalytics
The Most Followed Twitter Profiles | Trackalytics

W tym wpisie pokażę, jak pobrać te dane i posortujemy je względem ilości tweetów na ilość obserwujących. Następnie przeanalizujemy, jaką liczbę twórców mogli byśmy obserwować jednocześnie aby nie przekroczyć limitu darmowego api Twittera: 500 tys tweetów / msc.

Analiza scrapowanej strony

Przed rozpoczęciem scrapingu należy zawsze wybrać odpowiedni wektor pozyskiwania danych. Pierwszą rzeczą, którą warto sprawdzać, jest zakładka network w przeglądarce. W naszym przypadku na stronie:

https://www.trackalytics.com/the-most-followed-twitter-profiles/page/1/

Mamy request o wyrenderowaną już stronę:

więc rendering musi odbywać się na backendzie. Potwierdzimy to sprawdzając źródło strony.

view-source:https://www.trackalytics.com/the-most-followed-twitter-profiles/page/1/

Faktycznie widzimy tu dane gotowe do scrapingu:

Napiszemy więc skrypt, który pobierze ja i przetworzy za pomocą biblioteki cheerio.

Przygotowanie projektu

Projekt inicjalizujemy komendami:

npm init -y && tsc --init

Tworzymy katalog raw na pobierane pliki

mkdir -p raw

Instalujemy typescript

npm i -D @types/node

Rdzeń naszego programu może wyglądać tak:

interface TwitterAccount {
  // todo implement
}

class Page {
  i: number;

  constructor(i: number) {
    this.i = i;
  }

  url() {
    return `https://www.trackalytics.com/the-most-followed-twitter-profiles/page/${this.i}/`
  }

  file() {
    return `${process.cwd()}/raw/${this.i}.html`
  }

  sync() {
    // TODO implement
    return false;
  }

  parse(): TwitterAccount[] {
    // todo implement
    return []
  }
}

const main = async () => {
  let i = 1;
  const accounts = [];
  while (new Page(i).sync()) {
    const newAccounts = new Page(i).parse()
    if (newAccounts.length === 0) break;
    accounts.push(...newAccounts);
    i++;
  }
  return accounts;
}

main().then(console.log).catch(console.error)

Mamy tu za zaimplementowania interfejs kont wynikający ze struktury pobieranych danych, funkcję do sprawdzania czy strona istnieje i zapisu danych oraz funkcję do parsowania.

Model danych

Patrząc na wyświetlane dane:

Można stworzyć następujący interfejs opisujący konto Twittera

interface TwitterAccount {
  rank: number
  avatar: string
  name: string
  url: string
  followers_total: number
  followers_today: number
  following_total: number
  following_today: number
  tweets_total: number
  tweets_today: number
}

Pobieranie stron

Do pobierania stron użyjemy biblioteki axios. Do logowania danych nada się debug.

npm i axios debug
npm i -D @types/debug

Po wykonaniu kilku importów:

import axios from "axios";
import * as fs from "fs";
import Debug from 'debug';

const debug = Debug('app');

Funkcja do synchronizacji mogła by wyglądać tak:

  async sync() {
    try {
      const fileExists = fs.existsSync(this.file())

      if (fileExists) return true;

      const {data, status} = await axios.get(this.url());

      if (status !== 200) return false;

      fs.writeFileSync(this.file(), data);
      debug(`Saved ${this.file()}`)

      return true;
    } catch (e) {
      console.error(e)
      return false;
    }
  }

Widzimy, że jeśli plik jest zapisany, to nie sprawdzamy dalej. Zatem nie ma ryzyka bombardowania strony docelowej nie potrzebnymi zapytaniami. To ważny aspekt scrapingu. Następnie jeśli strona zostanie poprawnie pobrana to jest zapisywana i również oznaczana jako istniejąca. Wynik negatywny dostaniemy jedynie w przypadku wystąpienia wyjątku oraz dla statusu innego niż 200.

Przetwarzanie stron

Metoda parse obiektu Page powinna zwracać listę profili Twittera. Najprościej jest prototypować ją bezpośrednio w konsoli przeglądarki, a następnie przepisać taki selektor do cheerio. Tak właśnie zrobimy. Oto funkcja parse napisana w konsoli przeglądarki:

[...document.querySelectorAll('.post-content>table>tbody tr')].map(tr => { 

const cols = [3,4,5].map(i => tr.querySelector(`td:nth-child(${i})`).textContent.split(/\s+/).filter(x => x && x !== "(").map(x => parseInt(x.replace(/\)|\(|,/g,''))))

return {
    rank: parseInt(tr.querySelector('.badge-info').textContent),
  avatar: tr.querySelector('img').src,
  name: tr.querySelector('td:nth-child(2) a').title,
  url: tr.querySelector('td:nth-child(2) a').href,
  followers_total: cols[0][0],
  followers_today: cols[0][1],
  following_total: cols[1][0],
  following_today: cols[1][1],
  tweets_total: cols[2][0],
  tweets_today: cols[2][1]
}})

W node js nie mamy obiektu document i aby wykonywać selektory na drzewie dom musimy je zbudować z tekstu tak jak robi to przeglądarka. Z tym, że zamiast natywnie wbudowanego mechanizmu wykorzystamy do tego jedną z popularnych bibliotek. Najbardziej znane są:

 • cheerio
 • js dom

Zrobiłem kiedyś ich porównanie pod względem wydajności:

Is cheerio still 8x faster than jsdom? · Issue #700 · cheeriojs/cheerio
This part of the readme has been written 3,5 years ago. ba80a89 Is it still the case (especially regarding the 4.x serie of jsdom)?

Wszystko wskazuje na to, że cheerio jest znacznie lepszym wyborem.

Aby przetworzyć ją do postaci akceptowalnej przez cherio musimy document zastąpić przez cheerio.load(content), a elementy należy otaczać cheerio(element).find aby szukać ich potomków. Do tego do atrybutów potrzebujemy funkcji attr i na tablicach funkcji toArray. To właściwie wszystkie zmiany, ich wprowadzenie zajmuje chwilę i w wyniku ich zastosowania do selektora działającego w przeglądarce dostaniemy implementację funkcji parse

  parse(): TwitterAccount[] {
    const content = fs.readFileSync(this.file()).toString();
    const $ = cheerio.load(content);

    return $('.post-content>table>tbody tr').toArray().map(tr => {
      const cols = [3, 4, 5].map(i => cheerio(tr)
        .find(`td:nth-child(${i})`).text().split(/\s+/)
        .filter(x => x && x !== "(").map(
          x => parseInt(x.replace(/\)|\(|,/g, ''))))

      return {
        rank: parseInt(cheerio(tr).find('.badge-info').text()),
        avatar: cheerio(tr).find('img').attr('src') || '',
        name: cheerio(tr).find('td:nth-child(2) a').attr('title') || '',
        url: cheerio(tr).find('td:nth-child(2) a').attr('href') || '',
        followers_total: cols[0][0],
        followers_today: cols[0][1],
        following_total: cols[1][0],
        following_today: cols[1][1],
        tweets_total: cols[2][0],
        tweets_today: cols[2][1]
      }
    })
  }

Dokładając do tego drobną modyfikację końcówki programu, żeby zapisywał uzyskane dane w pliku json

const main = async () => {
  let i = 1;
  const accounts = [];
  while (await new Page(i).sync()) {
    const newAccounts = new Page(i).parse()
    if (newAccounts.length === 0) break;
    accounts.push(...newAccounts);
    i++;
    debug(`Page ${i}`);
  }
  return accounts;
}

main().then(a => {
  fs.writeFileSync(process.cwd() + '/accounts.json', JSON.stringify(a.map(a => ({
    ...a,
    username: a.url.split('/').filter(a => a).reverse()[0]
  }))));
  console.log(a);
}).catch(console.error)

po zainstalowaniu paczki cheerio

npm i cheerio

możemy włączyć nasz program poleceniem

time DEBUG=app ts-node index.ts

Poniżej widzimy jak wygląda ono w otoczeniu programów bmon do monitorowania interfejsów sieciowych oraz htop do sprawdzania pamięci ram oraz zużycia procesora.

Do zapisania tego pliku w bazie danych mongo możemy użyć polecenia:

mongoimport --collection twitter_accounts <connection_string> --jsonArray --drop --file ./accounts.json

Następnie wykonując agregację:

[{
  $group: {
    _id: null,
    tweets_today: {
      $sum: '$tweets_today'
    },
    tweets_total: {
      $sum: '$tweets_total'
    },
    followers_today: {
      $sum: '$followers_today'
    },
    followers_total: {
      $sum: '$followers_total'
    },
    count: {
      $sum: 1
    }
  }
}]

możemy dowiedzieć się, że 16k najpopularniejszych kont na twitterze wytworzyło 0.6 miliarda tweetów, z czego 177 tysięcy dzisiaj.

tweets_today:177779
tweets_total:613509174
followers_today:9577284
followers_total:20159062136
count:16349

Łączna liczba followersów to 20 mld (oczywiście są w tym liczne duplikaty), a dzisiaj pozyskani followersi tych kont to 10 mln.  

Darmowe api twittera pozwala na nasłuch w czasie rzeczywistym do 500 tys tweetów. Oznacza to, że dziennie można zbierać średnio 16 tysięcy.

Załóżmy, że naszym zadaniem jest obserwacja tych kont, które najmniejszą liczbą wpisów robią największe zasięgi. W ich odnalezieniu pomoże nam kolejna agregacja:

[{$match: {
 tweets_total: {$gt: 0}
}}, {$addFields: {
 influence_by_tweet: {$divide: ['$followers_total','$tweets_total']}
}}, {$sort: {
 influence_by_tweet: -1
}}, {$match: {
 influence_by_tweet: {$gt: 100}
}}, {$group: {
    _id: null,
    tweets_today: {
      $sum: '$tweets_today'
    },
    tweets_total: {
      $sum: '$tweets_total'
    },
    followers_today: {
      $sum: '$followers_today'
    },
    followers_total: {
      $sum: '$followers_total'
    },
    count: {
      $sum: 1
    }
  }}]

Dzięki niej możemy wybrać 3798 kont które dzienne postują jedynie 17161 tweetów ale mają zasięg do 14 mld użytkowników łącznie a dzisiaj pozyskali 8 mln.

tweets_today:17161
tweets_total:32346484
followers_today:8197454
followers_total:14860523601
count:3798

Oznacza to, że ilość obserwowanych kont spadła do 23%, ilość tweetów dziennie do 9%, ale ilość wszystkich followerów utrzymała się na poziomie 73% wcześniejszej wartości (oczywiście te obliczenia nie uwzględniają duplikacji), a ilość pozyskiwanych dzisiaj followerów przez te wybrane konta to 85% z pierwotnej wartości.

Podsumowując. Wybraliśmy tylko część kont, które pisząc 9% tweetów względem całej grupy najpopularniejszych kont każdego dnia pozwalają uzyskać 85% z interesującego nas zasięgu.

Naszym kryterium odcięcia jest uzyskiwanie przynajmniej 100 followersów na jednym tweecie. Powinniśmy się spodziewać około 17000/24/60 = 11 tweetów na minutę.

Zgodnie z tradycją tego bloga na końcu podaję link do zescrapowanych danych:

https://preciselab.fra1.digitaloceanspaces.com/blog/scraping/accounts.json